Dr. Paulina Napierała

Paulina Napierała holds a Ph.D, in political science from Jagiellonian University. Her dissertation, defended in 2011, focused on G.W. Bush's faith-based initiatives policy. Her research explores a variety of issues concerning the role of religion in American public life.


She graduated from Jagiellonian University receiving two M.A. degrees: in International Relations and in Ethnic and Migration Studies. Additionally, she holds a B.A. in English Philology. She also studied in England (University of the West of England, Bristol), and in the USA (Valdosta State University).
She received several scholarships and grants: Kosciuszko Foundation Grant (research at the Boisi Center for Religion and American Public Life, BC; Harvard Divinity School and Harvard J.F. Kennedy School of Government), Fulbright Junior Fellowship (research at Boston College and Harvard University), Józef Tischner's Scholarship (Institute for Human Sciences, ‘IWM', Vienna), J.F. Kennedy Library Grant (Freie Universität Berlin).


Thanks to the financial support from her home institution she also conducted research at the University of Michigan where she additionally participated in the ICPSR summer program (2012), and at Stanford University (2013). She gave visiting lectures and presentations at Boston College, Canisius College, Buffalo; University of Ljubljana and University of Catania.


Functions:

„Ad Americam" (Editorial Assistant)
International Migrations Academic Circle’s  Supervisor
The Secretary of the Admissions Commission for the Faculty of International and Political Studies JU


Media:

occasionally


Academic interests:

•    Church and state relations in the USA
•    The role of religion in American public life
•    Religion and politics
•    American Religious Right, American culture wars
•    Social and political role of the "Black churches"
•    Social problems in the US
•    International migrations


Research projects & grants:

•    Book: Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych (Faces of America. Esseys on American Society, Culture and Politics) – in cooperation with dr Rafał Kuś
•    Social and political role of the “Black churches”


Past research projects & grants:

•    Kosciuszko Foundation Fellowhship, Boisi Center for Religion and American Public Life, Boston College; Harvard Divinity School, Harvard John F. Kennedy School of Government, February-June 2015
•    American Religious Pluralism – research at John F. Kennedy Institute, Berlin, August 2014
•    American Culture Wars – research at Stanford University, Jagiellonian University grant, August 2013
•    ICPSR Summer Program and research at University of Michigan, SET Scholarship and Jagiellonian University grant, July 2012
•    Polish schools in Great Britain: Tradition and Changes, Polish Ministry of Foreign Affairs' grant for Prof. Dorota Praszałowicz, Dr. Agnieszka Małek, Dr. Paulina Napierała, Małgorzata Irek, Joanna Pylat, Paulina Pustułka, May-December 2012.
•    G.W. Bush's Faith-Based Initiatives Policy 2001-2008, Polish Ministry of Higher Education's grant, Paulina Napierała, Dorota Praszałowicz, 2009-2011.
•    Józef Tischner's Fellowship, Institute for Human Sciences IWM, Vienna, Austria, July-December 2009.
•    Fulbright Junior Fellowhip, Boston College, Harvard University, August 2007 - June 2008.
•    JFK Library Fellowship, John F. Kennedy Institute, Freie Universität Berlin, Germany, April-May 2006.

Contact:

email:p.napierala@uj.edu.pl

Publications

» Books

2015, In God We Trust. Religia w sferze publicznej USA, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, [In God We Trust. Religion in American Public Sphere, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015] pp. 318

2013, Religia i polityka w USA. Faith-based initiatives w okresie prezydentury G. W. Busha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [Religion and Politics in the USA. Faith-based Initiatives During G.W. Bush’s Administration, Kraków: Jagiellonian University Press], pp. 244.

» Chapters

2014, Barack Obama, Religion, and the Separation of Church and State, [in:] 2012 U.S. Presidential Election: Challenges and Expectations, eds. Paweł Laidler, Maciej Turek, Kraków: Jagiellonian University Press, pp. 223-247.

2013, Spory ideologiczne wokół systemu opieki społecznej w Stanach Zjednoczonych, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka,[Ideological Controversies Concerning the American Welfare System (in:) The United States Yesterday and Today. Selected Socio-political Problems, eds. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka], pp. 135-166.

2013, Rola religii w okresie kształtowania się społeczeństwa amerykańskiego. Geneza wprowadzenia rozdziału państwa od Kościoła, [w:] Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, red. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka, [The Role of Religion During the Shaping Period of American Society (in:) The United States Yesterday and Today. Selected Socio-political Problems, eds. Agnieszka Małek, Paulina Napierała, Kraków: Księgarnia Akademicka], pp. 13-38.

2010, Defending Religious and National Identities. A Comparative Study between Polish and American Religious Right Movements, [in:] Religions and Identities in Transition, (eds.) I. Borowik, M. Zawiła, Kraków: Nomos, pp. 131-148.

2010, From Secularization of the State to Deprivatization of Religion and Faith-Based Initiatives Policy in the USA, [in:] Perspectives on Memory and Identity, (eds.) B. Marrin, K. Hammerstein, IWM Junior Visiting Fellows' Conferences, Vol. 28, Vienna.

2007, Christian Zionism and Its Influence on American Foreign Policy, [in:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms and Practice, (eds.) Andrzej Mania, Paweł Laidler, Łukasz Wordliczek, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 539-548.]

» Articles

2014, Polish and American Religious Right Movements in the Perspective of Secularization, Privatization and Deprivatization of Religion Theories, (in:) "International Journal of Arts and Sciences" 7 (4), December 2014, pp. 535-552.

2013, The American Religious Right and James Dobson's 'Family Values Empire', “Ad Americam”, vol. 14, pp. 113-138.

2012, The Strategy of the Religious Right: Christian Fiction or Political Agitation?, „Ad Americam",  vol. 13, pp. 45-65.

2010, Rola koncepcji Manifest Destiny w uzasadnianiu amerykańskich interwencji zbrojnych, „Meritum", Vol. II, Olsztyn, pp. 219-239.

2009, G.W. Bush's ‘Faith-Based Initiatives' Policy and the Idea of the Separation of Church and State in the U.S.A., „Politeja", no. 2, pp. 357-381.

2007, Amerykańska prawica religijna oraz rola Christian Coalition w jej rozbudowie i aktywizacji, „Politeja", no. 1, pp. 419-447.

» Editions

2013, Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, [The United States Yesterday and Today. Selected Socio-political Problems] pp. 262 (co-editor: Agnieszka Małek).

» Reviews

2009, Steve Bruce, Fundamentalizm, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2006, / rev. [in:] „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", no. 2, pp. 93-101.

» Miscellanea

2014, wywiad dla „Dziennika Polskiego”: Prezydent nagminnie wzywa Boga, ale krzyża w urzędzie nie powiesisz (autor: Zbigniew Bartuś), [interview for „Dziennik Polski”, Polish Journal: The President keeps invoking God but you won’t hang a cross in an office – by Zbigniew Bartuś], http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3510225,prezydent-nagminnie-wzywa-boga-ale-krzyza-w-urzedzie-nie-powiesisz,id,t.html

2014, Stan i  perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie (próba diagnozy); (współautorstwo: D. Praszałowicz), (w:) Młodzież polska na obczyźnie - zadania edukacyjne, PAU: Kraków 2014, tom pokonferencyjny

2012, Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność, raport z realizacji projektu pod tą samą nazwą finansowany ze środków MSZ, 2012, s. 161 (współautorzy: Dorota Praszałowicz, Agnieszka Małek, et al.).

2011, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, „Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne", „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", nr 4, s. 247-253.

2011, Stan i perspektywy nauczania przedmiotów ojczystych na obczyźnie, (autor: Dorota Praszałowicz)

2010, American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions - międzynarodowe warsztaty naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim – sprawozdanie, „Świat Polonii".

2009, II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – sprawozdanie, „Studia Migracyjne. Przegląd Polonijny", nr 2,  ss. 75-92.

2007, Projekt: „The Polish Diaspora, 1939-1950. History in the own words", „Przegląd Polonijny" nr 3, ss. 105-108.

2007, American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions, „Politeja", nr 2, ss. 629-630.

2007, Sesja naukowa na temat amerykańskiej etniczności: „American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions", „Przegląd Polonijny" nr 1, ss. 115-118.

 

» Conference papers

2017, 21-22 September, Rola polonijnych zakonów żeńskich w USA. Historia i współczesność, presented at the international conference "Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej", Muzeum Emigracji, Gdynia.

2017, 25-26 May, Telewangelizm czy ‘e-wangelizm’? Lakewood Church i wykorzystanie nowych mediów w duszpasterstwie Joela Osteena, [Televangelism or e-vangelism? Lakewood Church and the Use of the New Media by Joel Osteen] presented at the conference „Media w Ameryce. Ameryka w mediach”[Media in America. America in media], UMCS - Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland.

2017, 27 April, Historia pentekostalizmu i wkład Afroamerykanów w jego rozwój [The History of Pentecostalism and African American Role in Its Development], presented at the academic seminar „Dziedzictwo kulturowe a nowe zjawiska religijne Ameryk: historia i współczesność” [Cultural Heritage and New Religious Phenomena: History and Contemporaneity] , Zakład Ameryki Łacińskiej, Institute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków.

2017, 20-22 April, The Role of the Black Churches in the American South, presented at the international conference “New Perspectives in English and American Studies”, Institute of English Philology, Jagiellonian University, Kraków.

2017, 9-10 March, Relacje między purytanami a kwakrami w koloniach amerykańskich [Relations between Puritans and Quakers in American Colonies], presented at the conference „Dziedzictwo reformacji. Wymiar społeczno-kulturowy” [Reformation Heritage. Socio-cultural Dimention], Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii WH AGH i Katedra Socjologii Religii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Faculties of Humanities at AGH-University of Science and Technology and at Pedagogical University), Kraków.

2016, 23-26 May,  Black Liberation Theology: Significance and Critique, presented at the international conference of International Journal of Arts and Sciences, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

2016, 7-9 April, Aimee Semple McPherson and Her Role in the American Evangelical Movement, presented at the international conference of British Association of American Studies (BAAS) and Irish Association of American Studies (IAAS), Queen’s University, Belfast.

2016, 18 March, Obraz Kościoła katolickiego amerykańskich mediach. Refleksje po projekcji filmu „Spotlight”[The Image of the Catholic Church in American Media. Several Thoughts After Watching „Spotlight”], presented at the academic seminar „Zróżnicowanie religijne Ameryk: mity-tradycje-zjawiska współczesne” [Religious Diversity of Americas: myths-traditions-contemporary issues], Zakład Ameryki Łacińskiej, Intitute of American Studies and Polish Diaspora, Jagiellonian University, Kraków.

2015, The Role of the Roman Catholic Church in Public Sphere. A Comparative Study between Poland and the USA, referat wygłoszony na konferencji International Journal of Arts and Sciences, Harvard University, Boston, 26-30 maja.

2014, Anti-Semitism Within the Polish and American Religious Right Movements. A Comparative Study, referat wygłoszony podczas konferencji "Politics in Everyday Lives", Centre for Research in Social Sciences and Humanities, Wiedeń, 21-22 grudnia.

2014, Polish and American Religious Right Movements in the Perspective of Secularization, Privatization and Deprivatization of Religion Theories, referat wygłoszony podczas konferencji  International Journal of Arts and Sciences, Wiedeń, 06-10 kwietnia.

2012, 26-27 października „2012 Presidential Elections In the United States: Challenges and Expectations", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2010, 20-23 października, „American Diversity: Identities, Narratives, Politics", Polish Association of American Studies (PAAS), Uniwersytet Łódźki, Łódź.

2010, 27-28 maja, „Obama's America: Change and Continuity", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2010, 8-11 kwietnia, 55. konferencja British Association for American Studies, University of East Anglia, Norwich, Wielka Brytania.

2010, 22-26 marca, HCA Spring Academy „American History, Culture and Politics", Heidelberg Center for American Studies, Heidelberg, Niemcy.

2009, 17 grudnia, IWM Junior Fellows Conference „Perspectives on Memory and Identity", Instytut Nauk o Człowieku (IWM), Wiedeń, Austria.

2009, 29-30 maja, „The United States and the World: from Imitation to Challenge", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2008, 11-14 grudnia, „ISORECEA: Religion, Identity and Life Courses", Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2007, 25-27 maja, „U.S. Foreign Policy. Theory, Mechanisms, Practice", Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2007, 11-13 maja, „Media i ludzie", Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.